Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Stadgar

Stadgar

Stadgar för Svenska Rivieraklubben slutligen antagna vid allmänt medlemsmöte den 21 september 2017 att gälla från och med den 1 januari 2018.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Bakgrund, benämning och säte

SVENSKA RIVIERAKLUBBEN (L’ASSOCIATION SUÉDOISE DE LA CÔTE D’AZUR), i dessa stadgar benämnd Klubben, är politiskt och religiöst obunden. Klubben bildades 1975 på obegränsad tid i enlighet med den franska lagen av den 1 juli 1901 med ändringar och tillägg och registrerades hos prefekturen i Nice under registreringsnummer 34925199120023 som en ”association declarée” den 4 januari 1977.

Klubben har sitt säte i CAGNES SUR MER med adress Villa Ingeborg, 40 avenue de Verdun, 06800 CAGNES SUR MER. Detta säte kan genom beslut av styrelsen flyttas till vilken plats som helst inom regionen Provence Alpes Côte d´Azur (PACA).

§ 2 Ändamål

Klubbens ändamål är

 • att verka för sammanhållning mellan medlemmarna genom aktiviteter och arrangemang,
 • att underlätta medlemmars vardagsliv och vistelse i södra Frankrike genom information, rådgivning och förmedling av kontakter,
 • att tillvarata medlemmarnas intressen i försäkrings- och andra trygghetsfrågor,
 • att sprida kunskap om svensk och fransk kultur och historia,
 • att i övrigt främja medlemmarnas intressen.

Inom ramen för sitt ändamål äger Klubben vidta alla civilrättsliga åtgärder som kan främja dess verksamhet och utveckling.

Klubbens mål är inte att bedriva rörelseverksamhet med vinstintresse.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är medlemsmöte och styrelse.

§ 5 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsens ordförande och vid dennes frånvaro av den eller de som styrelsen utser.

§ 6 Inkomster

Klubbens inkomster består av

 • inträdesavgifter, medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter
 • subventioner eller bidrag från stat/kommun eller offentliga institutioner,
 • gåvor eller testamentslotter i penningar eller egendom, vilka Klubben lagligen kan ta emot,
 • belopp som erhållits som ersättning för prestation inom Klubbens verksamhet, och
 • avkastning av Klubbens tillgångar.

För att få myndigheternas tillstånd att motta gåvor och testamentslotter har Klubben att på begäran uppvisa register och räkenskaper för inrikesministeriet eller prefekturen i departementet vad beträffar användandet av sådana benefika fång, förse prefekturen med en fullständig årsredovisning, även omfattande lokala kommittéer, och att ta emot besök av representanter för behöriga myndigheter och ge dem upplysningar om verksamheten.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar beslutas på ordinarie årsmöte. För att vara bindande ska beslutet bekräftas på samma villkor av ett allmänt medlemsmöte, som ska hållas tidigast tre (3) och senast sex (6) månader senare.

Besluten om stadgeändring måste biträdas av minst två tredjedelar av de vid dessa möten personligen eller genom fullmakt närvarande medlemmarna.

§ 8 Klubbens upplösning

Beslut om Klubbens upplösning fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst två (2) månader och högst fyra (4) månader emellan. Vid första mötet ska utses en eller flera likvidatorer att avveckla Klubbens verksamhet i enlighet med Klubbens stadgar. Det överskott, som kvarstår sedan Klubbens samtliga skulder betalats, ska disponeras för välgörande ändamål av allmänt intresse förenliga med svenska intressen i Frankrike och enligt vad det första mötet beslutat om.

För bindande verkan ska beslutet om Klubbens upplösning bekräftas vid det andra mötet.

Besluten om Klubbens upplösning ska biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötena personligen eller genom fullmakt närvarande medlemmarna.

MEDLEMSKAP

§ 9 Medlemmar

Som medlem kan antas person som har intresse för Klubbens verksamhet och som sympatiserar med dess ändamål enligt dessa stadgar. Beslut om antagande fattas av styrelsen. Ansökan om medlemskap sänds in på särskilt formulär till Klubbens kansli.

Beviljat medlemskap gäller från och med inbetalning av fastställd medlemsavgift för resten av året. För fortsatt medlemskap ska medlemsavgifter betalas senast den 1 januari.

Önskar medlem utträda ur Klubben, ska detta meddelas Klubbens kansli.

Endast röstberättigad medlem är valbar till Klubbens styrelse och valberedning.

Som hedersmedlem kan Klubben på förslag av styrelsen kalla den, som gjort Klubben betydande tjänster eller på annat sätt främjat dess syften. Beslut om hedersmedlemskap fattas av årsmötet. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

§ 10 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i Klubben

 • har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter, som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om Klubbens verksamhet och ekonomiska ställning,
 • har rätt att på det sätt stadgarna föreskriver ge förslag till ärenden att behandlas av medlemsmöte samt att vid medlemsmöte föreslå kandidater till val av funktionärer,
 • ska följa Klubbens stadgar och de beslut som fattas av Klubbens styrelse och medlemsmöte,
 • ska betala de avgifter som beslutats av Klubben och
 • har inte rätt till del av Klubbens behållning vid Klubbens upplösning.

Medlem som motarbetar Klubbens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt skadar Klubbens intressen kan genom beslut av styrelsen varnas eller omedelbart uteslutas ur Klubben. Dessförinnan ska medlemmen i fråga skriftligen underrättas om motiven för detta, och beredas tillfälle att senast inom angiven tid skriftligen yttra sig över eventuellt ifrågasättande om beslut om sanktion mot honom. Medlemmen äger även rätt att inom angiven tid påkalla personlig inställelse inför styrelsen. Uteblivet agerande från medlemmen innebär att styrelsen avgör frågan på befintligt material. Beslut om varning eller uteslutning ska fattas enhälligt av fulltalig styrelse, med undantag för styrelseledamot som är föremål för påföljden i fråga. Beslutet ska avfattas skriftligen och inom en vecka sändas till den som beslutet avser.

MEDLEMSMÖTE

§ 11 Tidpunkt och kallelse

Medlemsmöten hålls som årsmöte eller allmänt medlemsmöte.

Årsmöte ska hållas en gång per år senast före april månads utgång på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska senast två (2) månader före årsmötet underrätta medlemmarna om vilken dag mötet ska hållas samt sista datum för motioners inlämnande.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyrtiofem (45) dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Kallelse med föredragningslista ska senast femton (15) dagar före årsmötet skriftligen sändas till av medlem uppgiven postadress eller e-postadress. I kallelsen ska upplysning lämnas om hur medlemmarna får tillgång till årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa.

I övrigt kallas medlemmarna till allmänt medlemsmöte, när styrelsen finner anledning till detta eller en revisor eller minst etthundra (100) medlemmar begär detta samt när beslut om stadgeändring eller Klubbens upplösning fattats enligt § 7 respektive § 8.

När styrelsen mottagit begäran om allmänt medlemsmöte ska den inom femton (15) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från inkommen begäran. Förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast femton (15) dagar före medlemsmötet sändas till medlemmarna på sätt som gäller för årsmöte.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet kalla till möte i enlighet med föregående stycke.

Vid allmänt medlemsmöte får endast det som föranlett mötet och som angivits i kallelsen upptas till behandling.

§ 12 Mötesordning

Förhandlingarna vid medlemsmöten leds av en av mötet vald ordförande.

För beslutsmässighet krävs att minst etthundra (100) medlemmar, personligen eller via fullmakt, är närvarande. Om så inte är fallet, kallas till nytt medlemsmöte högst trettio (30) dagar senare. Det nya mötet är då beslutmässigt oavsett antalet närvarande, dock endast beträffande de frågor som förekom på dagordningen vid föregående möte.

Hedersmedlem och medlem, som betalat föreskriven medlemsavgift, har rösträtt. Rösträtten är personlig. Poströstning är inte tillåten. Vid förhinder att närvara kan en tecknad fullmakt för ett specifikt angivet möte lämnas till i fullmakten angiven annan medlem.

Medlem får genom fullmakt företräda högst två (2) andra medlemmar. Fullmakter avlämnade utan angivande av namn på den medlem som befullmäktigas anses ge fullmakt till styrelsen. Fullmakt kan om så önskas skannas och skickas in via email till kansliet.

Vid medlemsmöte ska upprättas en deltagarförteckning, omfattande närvarande medlemmar och medlemmar representerade av ombud. Fullmakter ska bifogas förteckningen.

Vid medlemsmöte ska föras protokoll, vilket ska justeras av mötesordföranden och två (2) justeringsmän.

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Val ska dock, om någon medlem så begär, förrättas med slutna sedlar. Beslut angående val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster. Utfaller rösterna lika sker vid val avgörandet genom lottning. I andra frågor gäller den mening vilken företräds av mötets ordförande om vederbörande är röstberättigad, om så inte är fallet avgör lotten.

§ 13 Ärenden vid medlemsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Mötets öppnande.
 • Upprättande av röstlängd.
 • Fråga om mötet är beslutmässigt.
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötes-protokollet.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 • Fastställande av inträdesavgifter, medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter för nästkommande verksamhetsår.
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande, skattmästare, klubbmästare, försäkringsansvarig och redaktionskommitténs ordförande samt övriga styrelseledamöter.
 • Val av revisorer och suppleanter för dessa.
 • Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande.
 • Av styrelsen väckta frågor.
 • Av medlemmarna väckta frågor.
 • Mötets avslutande.

Dagordning för allmänt medlemsmöte ska, förutom de frågor vilka föranlett mötet, uppta punkterna 1 - 7 samt 20.

STYRELSE

§ 14 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av minst sex (6) och högst tio (10) ledamöter, varav en ska vara ordförande, en ska vara skattmästare, en ska vara klubbmästare, en ska vara försäkringsansvarig, en ska vara sekreterare och en ska vara redaktionskommitténs ordförande.

Ledamöter i styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år och bör inte utan särskilda skäl omväljas för mer än ytterligare en tvåårsperiod.

§ 15 Ersättning till styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter äger inte rätt att, direkt eller indirekt, uppbära någon ersättning för de uppdrag som anförtrotts dem frånsett ersättning för verifierade kostnader.

§ 16 Styrelsens arbete

Styrelsen företräder Klubben, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar å Klubbens vägnar i alla ärenden om vilka inte annorlunda bestäms i dessa stadgar.

Styrelsen ska bland annat

 • förvalta Klubbens ekonomiska angelägenheter,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • upprätta och till revisorerna samt årsmöte överlämna årsredovisning,
 • föra medlemsregister,
 • bestämma tid och plats för Klubbens medlemsmöten,
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget,
 • i övrigt sköta den löpande förvaltningen av Klubbens angelägenheter.

Ordföranden är Klubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens frånvaro ska annan styrelseledamot som styrelsen utser träda i ordförandens ställe.

I övrigt ska de arbetsuppgifter som inte beslutats av årsmötet, fördelas bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen sammanträder minst sex (6) gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begärt det.

Kallelse ska i god tid sändas till samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet samt beslutsunderlag för dessa.

Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Beslut enligt § 10 sista stycket ska dock ske enhälligt. Styrelsen är beslutför när samtliga styrelseledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna deltar. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening vilken ordföranden företräder.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt två justeringsmän.

Den som har en avvikande mening vid ett beslut kan på begäran göra formell reservation och då ska det antecknas till protokollet.

§ 17 Klubbens ekonomi

För det övergripande ansvaret för Klubbens ekonomi finns en skattmästare som också vägleder kansliet vad gäller den ekonomiska redovisningen och säkerställer att effektiva och adekvata rutiner finns på plats.

§ 18 Klubbverksamheten

Klubbmästaren är ansvarig för Klubbens medlemsaktiviteter och arrangemang.

§ 19 Försäkringsverksamhet

Inom Klubben finns en försäkringsverksamhet. Dess operativa verksamhet, vad avser kollektiva försäkringar för klubbens medlemmar, leds av den styrelseledamot som utsetts för denna arbetsuppgift.

§ 20 Sekreterare

Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten och svarar i samarbete med kansliet inför styrelsen för att samtliga protokoll med bilagor finns arkiverade och lätt tillgängliga elektroniskt för övriga styrelsemedlemmar.

§ 21 Redaktionskommitté

Medlemmarna informeras via Klubbens hemsida, klubbtidning och medlemsutskick. Redaktionskommitténs ordförande är ansvarig för den samlade informationsverksamheten som styrs av styrelsen.

§ 22 Revisorer

För granskning av styrelsens och verksamhetsområdenas förvaltning och räkenskaper utser årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. De väljs för två år och kan omväljas. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens arbete och förvaltning och har rätt att ta del av Klubbens räkenskaper, medlemsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast åtta (8) veckor efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 23 Valberedning

Valberedningen ska förbereda val av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och suppleanter samt ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre (3) övriga ledamöter.

Valberedningens ledamöter väljs på fyra (4) år och kan inte omväljas till ledamöter av valberedningen förrän efter ytterligare ett år.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två ledamöter av valberedningen så begär.

Valberedningen ska senast den 1 februari varje år informera medlemmarna vilka funktionärer som står i tur att avgå och om avsägelse i förtid eller för återval föreligger.

Valberedningen ska senast tre (3) veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.