Förhandlingsgruppen har haft två möten denna vecka. Dessa möten har till sin karaktär varit sonderande, framför allt som den viktigaste frågan är av en komplicerad natur och har att göra med att kyrkan och klubben delvis lyder under olika regelverk.

Kyrkan som trossamfund har en lagstiftning från den tid då kyrka och stat skildes åt i Frankrike, 1905 års lag som reglerar dess verksamhet. Det är vår övertygelse att vi måste förstå det regelverk kyrkan har att följa och för att få klarhet i detta pågår nu ett par parallella juridiska utredningar som förhoppningsvis ska utmynna i att vi fattar ett gemensamt beslut hur dessa ska tolkas. Observera, det är inte endast en skattefråga utan fastmer en fråga kring kyrkans status.

För att det ska kunna genomföras på ett för alla parter positivt sätt vädjar vi i förhandlingsgruppen om stor förståelse för frågornas natur och att alla inser att det är föga meningsfullt att komma med alltför enkla lösningar. Hade de enkla lösningarna funnits hade vi varit där för länge sedan. Det förtjänar att sägas att vi förväntar oss att alla visar ömsesidig respekt.

Under tiden fortgår verksamheten utan några uppehåll på Villa Ingeborg, nu till jul är det julbasar och alla julens högtider som firas. Vårens program är i stora delar fastställt och publiceras.

Nu fortsätter vårt arbete och vi hoppas på ert förtroende för den ambition som finns i gruppen att nå breda, bra lösningar på de frågeställningar som kvarstår.

Avsiktsförklaringen som skrevs förra året och som redogjordes för i Rivieranytt i januari i år ligger som grund för våra förhandlingar.

 

Cagnes sur Mer den 17 november 2018

 För Kyrkan                                                                        För klubben

Christer Denrell                                                                  Katja Elväng

Gudrun Fahlback                                                                Göran Fredriksson

 

 

Nu är det dags att presentera klubbens nya hemsida!
Vi hoppas att du finner den attraktiv och lättnavigerad. Som vi berättade i Riveranytt 5, kommer utvecklingen att ske i tre faser. Efter att ha uppgraderat säkerhetsaspekten är det nu layouten som har förändrats och moderniserats, så att hemsidan även fungerar på olika typer av plattformar. I nästa fas kommer förbättringar i funktioner när det gäller att boka, betala och hantera olika typer av aktiviteter.  I den tredje fasen kommer ytterligare förbättringar för att underlätta kansliets administrativa arbetsuppgifter. Arbetet med innehåll och utveckling sker fortlöpande.